Доставка на строителни материали по предварителна заявка за нуждите на Шуменски университет “Еп. К. Преславски”

Покана в обществена поръчка за избор на изпълнител чрез провеждане на пряко договаряне

Частично прекратена в частта на обособени позиции 1, 2, 3, 5, 10 и 11

.

ПЕРИОДИЧНИ ДОСТАВКИ НА ПЕЧАТНИ БЛАНКИ И ФОРМУЛЯРИ, ПАПКИ ЗА ДОСИЕТА, РОЛКИ ЗА КАЛКУЛАТОРИ, КЛАМЕРИ И БЕЛЕЖНИЦИ ЗА НУЖДИТЕ НА КОЛЕЖ-ДОБРИЧ, СТРУКТУРНО ЗВЕНО НА ШУМЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ

Възлагането на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на Глава двадесет и шеста и на основание чл. 20, ал. 3, т. 2 от ЗОП

Срок за получаване на оферти след удължаване на срока: до 16:30 ч. на 24.08.2018 г.

Отваряне на офертите ще бъде на 28.08.2018 г. от 15:00 ч. в сградата на Корпус 1 на Университета на ул. Университетска 115

статус на поръчката: възложена

.

“Доставка на строителни материали по предварителна заявка за нуждите на Шуменски университет “Еп. К. Преславски”

Възлагане на обществена поръчка чрез Публично състезание по реда на чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП във връзка с чл. 20, ал. 2, т. 2 от ЗОП. Срок за получаване на оферти: до 16:30 ч. на 29.08.20108 г. Отварянето на офертите ще бъде на 30.08.2018 г. от 14:00 ч. в сградата на Корпус 1 на Университета на ул. Университетска № 115 Частично прекратена в частта на ОП № 1; 4; 5; 6; 7; 9; 10; 11; 13; 14; 15

.

ДОСТАВКА НА КОМПЮТЪРНО ОБОРУДВАНЕ И ОФИС ТЕХНИКА ЗА НУЖДИТЕ НА ШУМЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ ”ЕП. К. ПРЕСЛАВСКИ”

Възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура на основание чл. 18, ал. 1, т. 1 от ЗОП

Срок за получаване на оферти:  до 16:30 ч. на 28.08.2018г.

Отварянето на офертите ще бъде на 29.08.2018 г. от 14:00 ч. в сградата на Корпус 1 в зала 07 на Университета.

 

.

Осигуряване на достъп и пренос на електрическа енергия-ниско напрежение през електроразпределителната мрежа на обекти на Шуменски университет в градовете Шумен, Варна и Добрич

Възлагане на обществена поръчка чрез Покана по реда на чл.191, ал.1, т.2 от ЗОП

Срок за получаване на оферта :  до 16.30 ч. на 26.06.2018 г.

статус: ПРЕКРАТЕНА

.

ПЕРИОДИЧНИ ДОСТАВКИ НА КАНЦЕЛАРСКИ МАТЕРИАЛИ ЗА НУЖДИТЕ НА КОЛЕЖ ДОБРИЧ, СТРУКТУРНО ЗВЕНО НА ШУМЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ С ДВЕ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ

Възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на Глава двадесет и шеста и на основание чл. 20, ал. 3, т. 2 от ЗОП

Срок за получаване на оферти: до 16:30 ч. на 25.06.2018г.

Отварянето на офертите ще бъде на 26.06.2018 г. от 10:30 ч. в сградата на Корпус 1 в зала 118 на Университета.

 

Частично прекратена в частта на Обособена позиция №2.

.

Периодични доставки на канцеларски материали за нуждите на Колеж-Добрич, структурно звено на Шуменски университет с две обособени позиции

Възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на Глава двадесет и шеста и на основание чл.20, ал.3, т.2 от ЗОП

Срок за получаване на оферти: до 16:30 ч. на 21.05.2018г.

Отварянето на офертите ще бъде на 22.05.2018 г. от 10:00 ч. в сградата на Корпус 1 в зала 118 на Университета.

статус: Прекратена, поради несъответствие с обявените условия

.

Периодични доставки на канцеларски материали за нуждите на ДИКПО Варна, структурно звено на ШУ “Епископ Константин Преславски” с две обособени позиции

Възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на Глава двадесет и шеста и на основание чл.20, ал.3, т.2 от ЗОП

Срок за получаване на оферти: до 16:30 ч. на 21.05.2018г.

Отварянето на офертите ще бъде на 22.05.2018 г. от 10:00 ч. в сградата на Корпус 1 в зала 118 на Университета.

статус на поръчката: възложена

.

Периодични доставки на канцеларски материали за нуждите на Шуменски университет “Епископ К. Преславски” с две обособени позиции

Възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на Глава двадесет и шеста и на основание чл.20, ал.3, т.2 от ЗОП

Срок за получаване на оферти:  до 16:30 ч. на 15.05.2018г.

Отварянето на офертите ще бъде на 16.05.2018 г. от 10:30 ч. в сградата на Корпус 1 в зала 118 на Университета.

статус на поръчката: възложена

.

ДОСТАВКА НА ПИТЕЙНА ВОДА, ОТВЕЖДАНЕ И ПРЕЧИСТВАНЕ НА ОТПАДЪЧНИ ВОДИ ЗА НУЖДИТЕ НА КОЛЕЖ ДОБРИЧ

Процедура по възлагане на обществена поръчка чрез пряко договаряне по реда на чл.182 във вр. с чл.79, ал.1, т.3 от ЗОП с предмет: ” Доставка на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадъчни води за нуждите на Колеж Добрич”

 

статус: ПРЕКРАТЕНА

.