Доставка на хранителни продукти за нуждите на ДИКПО-Варна, структурно звено на ШУ “Епископ Константин Преславски”

Възлагане на обществена поръчка, чрез събиране на оферти с обява по реда на Глава двадесет и шеста и на основание чл. 20, ал.3,  т. 2 от ЗОП.

Срок за получаване на оферти:  до 16:30 ч. на 31.08.2016 г.

Отварянето на офертите ще бъде на 01.09.2016 г. от 14:30 ч. в сградата на Корпус 1 на Университета.

Статус на поръчката: възложена

.

Документи:

Документ: Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП Дата: 22/08/2016
Документ: Информация за публикувана в профила на купувача обява Дата: 22/08/2016
Документ: Техническа спецификация Дата: 22/08/2016
Документ: Други документи към обявата Дата: 22/08/2016
Документ: Проект на договор Дата: 22/08/2016
Документ: Договор с избрания изпълнител по ОП №1 Дата: 22/11/2016
Документ: Договор с избрания изпълнител по ОП № 2 Дата: 22/11/2016
Документ: Договор с избрания изпълнител по ОП № 3 Дата: 22/11/2016
Документ: Договор с избрания изпълнител по ОП № 4 Дата: 22/11/2016
Документ: Договор с избрания изпълнител по ОП № 5 Дата: 22/11/2016
Документ: Договор с избрания изпълнител по ОП № 6 Дата: 22/11/2016
Документ: Договор с избрания изпълнител по ОП № 7 Дата: 22/11/2016
Документ: Договор с избрания изпълнител по ОП № 8 Дата: 22/11/2016