ОТПЕЧАТВАНЕ И ДОСТАВКА НА ВАУЧЕРИ ЗА ДРЕХИ И ОБУВКИ

Възлагане на обществена поръчка, чрез събиране на оферти с обява по реда на Глава двадесет и шеста и на основание чл. 20, ал. 3, т. 2 от ЗОП

Срок за получаване на оферти: до (16:30 ч. на 08.11.2016 г.), удължен до 11.11.2016 г.

Отварянето на офертите ще бъде на 14.11.2016 г. от 15:00 ч. в сградата на Корпус 1 на Университета.

Статус на поръчката: възложена

 

 

.

Документи:

Документ: Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП Дата: 31/10/2016
Документ: Информация за публикувана в профила на купувача обява Дата: 31/10/2016
Документ: Техническа спецификация Дата: 31/10/2016
Документ: Други документи към обявата Дата: 31/10/2016
Документ: Проект на договор Дата: 31/10/2016
Документ: Съобщение за удължаване срока за получаване на оферти Дата: 08/11/2016
Документ: Протокол от работата на комисията Дата: 23/11/2016
Документ: Договор с изпълнителя Дата: 19/12/2016