“Доставка на автомобилни горива за служебните автомобили на Шуменски университет “Епископ Константин Преславски” 2013г.

Наименование на изпълнителя:
„ПЕТРОЛ” АД
Дата на сключване и номер на договора:
29. 11. 2013 г. / ШУ-Д-2013-72
Предмет на договора:
Доставка на автомобилни горива за служебните автомобили, собственост на Университета, обслужващи структурните му звена в гр. Шумен,  гр. Варна и гр. Добрич.
Ред за избор на изпълнител:
Проведена открита процедура по реда на чл. 14, ал. 3, т.2 от ЗОП
Срок на действие на договора:
12 месеца считано от 29.11.2013 г.
Първоначална стойност на договора:
Не е обявена
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката:
77 500,00 лв. без ДДС

.

Документи:

Документ: Документи за участие Дата: 24/09/2014
Документ: Съобщение за отваряне на ценовите оферти Дата: 24/09/2014
Документ: Справка за извършените плащания през м. септември 2014г. Дата: 15/10/2014
Документ: Справка за извършените плащания през м. октомври 2014г. Дата: 13/11/2014
Документ: Справка за извършените плащания през м. ноември 2014г. Дата: 15/12/2014
Документ: Информация относно датата и основанието за приключване изпълнението на договор ШУ-Д-2013-72 Дата: 17/12/2014
Документ: Информация за освободените гаранции през м. декември Дата: 07/01/2015