Изпълнение на текущи и аварийни ремонти в сградите на ШУ-ДИКПО град Варна

Възлагане на обществена поръчка, чрез събиране на оферти с обява по реда на Глава двадесет и шеста и на основание чл. 20, ал. 3, т. 1 от ЗОП

Срок за получаване на оферти: до 16:30 ч. на  10.04.2017 г.

Отварянето на офертите ще бъде на 11.04.2017 г. от 14:30 ч. в сградата на Корпус 1 на Университета.

Статус на поръчката: възложена

.

Документи:

Документ: Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП Дата: 24/03/2017
Документ: Информация за публикувана в профила на купувача обява Дата: 24/03/2017
Документ: Техническа спецификация Дата: 24/03/2017
Документ: Декларации за участие Дата: 24/03/2017
Документ: Проект на договор и споразумение по ЗБУТ Дата: 24/03/2017
Документ: Протокол от работата на комисията Дата: 27/04/2017
Документ: Договор с изпълнителя Дата: 01/06/2017