“Периодични доставки на канцеларски материали за нуждите на ДИКПО-Варна, структурно звено на ШУ “Епископ Константин Преславски” с две обособени позиции”

Възлагане на обществена поръчка, чрез събиране на оферти с обява по реда на Глава двадесет и шеста и на основание чл. 20, ал. 3, т. 2 от ЗОП

Срок за получаване на оферти: до 16:30 ч. на  11.05.2017 г.

Отварянето на офертите ще бъде на 12.05.2017 г. от 14:30 ч. в сградата на Корпус 1 на Университета.

Статус на поръчката: възложена

.

Документи:

Документ: Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал. 3 от ЗОП Дата: 04/05/2017
Документ: Информация за публикувана в профила на купувача обява Дата: 04/05/2017
Документ: Техническа спецификация по Обособена позиция № 1 на поръчката Дата: 04/05/2017
Документ: Техническа спецификация по Обособена позиция № 2 на поръчката Дата: 04/05/2017
Документ: Образци на документи за участие Дата: 04/05/2017
Документ: Проект на договор Дата: 04/05/2017
Документ: Протокол №1 от работата на комисията Дата: 18/05/2017
Документ: Протокол №2 от работата на комисията Дата: 30/05/2017
Документ: Договор с изпълнителя по ОП № 1 Дата: 19/06/2017
Документ: Договор с изпълнителя по ОП № 2 Дата: 19/06/2017