ДОСТАВКА НА АВТОМОБИЛНИ ГОРИВА ЗА СЛУЖЕБНИТЕ АВТОМОБИЛИ НА ШУ “ЕПИСКОП К. ПРЕСЛАВСКИ”

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на чл. 14, ал.3,  т.2 от ЗОП с предмет: “Доставка на автомобилни горива за служебните автомобили на Шуменски университет “Епископ Константин Преславски”

.

Документи:

Документ: Документация за участие в процедурата. Дата: 25/09/2014
Документ: Съобщение за отваряне на ценовата оферта Дата: 30/10/2014
Документ: Протокол № 1 от работата на комисията Дата: 11/11/2014
Документ: Протокол № 2 от работата на комисията Дата: 11/11/2014
Документ: Решение на Възложителя за избор на Изпълнител Дата: 11/11/2014
Документ: Договор с "Петрол" АД Дата: 22/12/2014
Документ: Обобщена справка за извършените плащания през м. декември 2014г. Дата: 15/01/2015
Документ: Обобщена справка за извършените плащания през м. януари 2015 г. Дата: 13/02/2015
Документ: Обобщена справка за извършените плащания през м. февруари 2015 г. Дата: 17/03/2015
Документ: Обобщена справка за извършените плащания през м. март 2015 г. Дата: 17/04/2015
Документ: Обобщена справка за извършените плащания през м. април 2015 г. Дата: 15/05/2015
Документ: Информация за освободена гаранция Дата: 26/05/2015
Документ: Обобщена справка за извършените плащания през м. май 2015 г. Дата: 16/06/2015
Документ: Обобщена справка за извършените плащания през м. юни 2015 г. Дата: 15/07/2015
Документ: Обобщена справка за извършените плащания през м. юли 2015 г. Дата: 19/08/2015
Документ: Обобщена справка за извършените плащания през м. август 2015 г. Дата: 16/09/2015
Документ: Обобщена справка за извършените плащания през м. септември 2015 г. Дата: 19/10/2015
Документ: Обобщена справка за извършените плащания през м. октомври 2015 г. Дата: 19/11/2015
Документ: Коригирана справка за извършените плащания през м. юни 2015 г. Дата: 04/12/2015
Документ: Информация за дата и основанието за преключване изпълнението на Договора. Дата: 09/12/2015
Документ: Информация за осободена гаранция за изпълнение Дата: 09/12/2015
Документ: Обобщена справка за извършените плащания през м. ноември 2015 г. Дата: 17/12/2015
Документ: Обобщена справка за извършените плащания през м. декември 2015 г. Дата: 19/01/2016