“Изпълнение на СМР по сградата на Колеж-Добрич, структурно звено на ШУ „Епископ Константин Преславски”, съдържаща 2 обособени позиции “

Възлагане на обществена поръчка, чрез събиране на оферти с обява по реда на Глава двадесет и шеста и на основание чл. 20, ал. 3, т. 1 от ЗОП

Срок за получаване на оферти: (до 16:30 ч. на  19.06.2017 г.) удължен до  16:30 ч. на  22.06.2017 г. в изпълнене на чл. 188, ал.2 от ЗОП.

В деловодството на Университета до първоначално обявения краен срок за получаване на оферти който е 16:30 ч. на 19.06.2017 г. няма постъпили необходимия минимум от три оферти по Обособена позиция № 2 “Доставка и монтаж на дограма”. Това налага да бъде удължен първоначалния срок за получаване на оферти, но само Обособена позиция № 2 “Доставка и монтаж на дограма”. Оферти на участници отнасящи се за Обособена позиция № 1 “Изпълнение на текущи строително-ремонтни дейности” постъпили след 16:30 ч. на 19.06.2017 г. няма да бъдат разглеждани.

Отварянето на офертите ще бъде на 23.06.2017 г. от 10:00 ч. в сградата на Корпус 1 на Университета.

Статус на поръчката: възложена

.

Документи:

Документ: Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20 ал.3 от ЗОП Дата: 02/06/2017
Документ: Информация за публикувана в профила на купувача обява Дата: 02/06/2017
Документ: Техническа спецификация по Обособена позиция № 1 на поръчката Дата: 02/06/2017
Документ: Техническа спецификация по Обособена позиция № 2 на поръчката Дата: 02/06/2017
Документ: Образци на документи за участие Дата: 02/06/2017
Документ: Проект на договор по Обособена позиция № 1 на поръчката Дата: 02/06/2017
Документ: Проект на договор по Обособена позиция № 2 на поръчката Дата: 02/06/2017
Документ: Споразумение по ЗБУТ - проект Дата: 02/06/2017
Документ: Информация за удължаване на срока за получаване на оферти по ОП №2 публикувана на сйта на АОП Дата: 19/06/2017
Документ: Съобщение за удължаване срока за получаване на оферти по ОП №2 Дата: 19/06/2017
Документ: Протокол от работата на комисията Дата: 29/06/2017
Документ: Договор с изпълнителя по Обособена позиция № 1 Дата: 20/07/2017
Документ: Договор с изпълнителя по Обособена позиция № 2 Дата: 20/07/2017