“Доставка на компютърно оборудване и офис техника за нуждите на Шуменски университет “Епископ Константин Преславски”

Възлагане на обществена поръчка, чрез събиране на оферти с обява по реда на Глава двадесет и шеста и на основание чл. 20, ал. 3, т. 2 от ЗОП

Срок за получаване на оферти: (до 16:30 ч. на  10.08.2017 г.) удължен до  16:30 ч. на  15.08.2017 г. в изпълнение на чл. 188, ал.2 от ЗОП.

В деловодството на Университета до първоначално обявения краен срок за получаване на оферти, който е 16:30 ч. на 10.08.2017 г.,  няма постъпили необходимия минимум от три оферти по следните обособени позиции: № 2 “Преносими компютри”, № 4 “Таблети”, № 5 “Проектори”, № 7 “Рутери”, № 8 “Виртуална реалност”, № 9 “Електронен четец”. Това налага да бъде удължен първоначалния срок за получаване на оферти, но само по горе изброените обособени позиции.

Отварянето на офертите ще бъде на 16.08.2017 г. от 10:00 ч. в сградата на Корпус 1 на Университета.

 

Статус на поръчката: възложена

.

Документи:

Документ: Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал.3 от ЗОП Дата: 03/08/2017
Документ: Информация за публикувана в профила на купувача обява Дата: 03/08/2017
Документ: Техническа спецификация Дата: 03/08/2017
Документ: Образци за участие Дата: 03/08/2017
Документ: Проект на договор Дата: 03/08/2017
Документ: Съобщение за удължаване първоначалния срок за получаване на оферти Дата: 10/08/2017
Документ: Протокол № 1 от работата на комисията Дата: 18/08/2017
Документ: Протокол № 2 от работата на комисията Дата: 15/09/2017
Документ: Договор с изпълнителя по ОП №1 Дата: 19/10/2017
Документ: Договор с изпълнителя по ОП № 2 Дата: 19/10/2017
Документ: Договор с изпълнителя по ОП № 3 Дата: 19/10/2017
Документ: Договор с изпълнителя по ОП № 4 Дата: 19/10/2017
Документ: Договор с изпълнителя по ОП № 5 Дата: 19/10/2017
Документ: Договор с изпълнителя по ОП № 6 Дата: 19/10/2017
Документ: Договор с изпълнителя по ОП № 7 Дата: 19/10/2017
Документ: Договор с изпълнителя по ОП № 8 Дата: 19/10/2017
Документ: Договор с изпълнителя по ОП № 9 Дата: 19/10/2017