“Периодични доставки на ваучери за храна за работещите в структурните звена на Университета в градовете Шумен, Варна и Добрич”

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на чл. 14, ал.3,  т.2 от ЗОП с предмет: “Периодични доставки на ваучери за храна за работещите в структурните звена на Университета в градовете Шумен, Варна и Добрич”

.

Документи:

Документ: Документация за участие Дата: 03/04/2015
Документ: Съобщение по чл. 69а, ал.3 от ЗОП за отваряне на ценовите оферти на участниците в процедурата Дата: 13/05/2015
Документ: Протокол №1 от работата на комисията Дата: 28/05/2015
Документ: Протокол №2 от работата на комисията Дата: 28/05/2015
Документ: Решение за избор на изпълнител Дата: 28/05/2015
Документ: Договор с Изпълнителя - "Томбоу България" ООД Дата: 19/06/2015
Документ: Информация за освободена гаранция за участие Дата: 19/06/2015
Документ: Обобщена справка за извършените плащания през м. юни 2015 г. Дата: 15/07/2015
Документ: Обобщена справка за извършените плащания през м. юли 2015 г. Дата: 19/08/2015
Документ: Обобщена справка за извършените плащания през м. август 2015 г. Дата: 16/09/2015
Документ: Обобщена справка за извършените плащания през м. септември 2015 г. Дата: 19/10/2015
Документ: Обобщена справка за извършените плащания през м. октомври 2015 г. Дата: 19/11/2015
Документ: Обобщена справка за извършените плащания през м. ноември 2015 г. Дата: 17/12/2015
Документ: Обобщена справка за извършените плащания през м. декември 2015 г. Дата: 19/01/2016
Документ: Обобщена справка за извършените плащания през м. януари 2016 г. Дата: 18/03/2016
Документ: Обобщена справка за извършените плащания през м. февруари 2016 г. Дата: 18/03/2016
Документ: Обобщена справка за извършените плащания през м. март 2016 г. Дата: 15/04/2016
Документ: Обевление за приключване на договор за обществена поръчка Дата: 22/06/2016