“Доставка на компютърна техника с 5 (пет) обособени позиции”

Oткрита процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на чл. 14, ал.3, т.2  от ЗОП с наименование: “Доставка на компютърна техника с 5 (пет) обособени позиции”.

 

.

Документи:

Документ: Документация за участие Дата: 24/09/2014
Документ: Разяснения по документация Дата: 24/09/2014
Документ: Съобщение за отваряне на ценови оферти Дата: 24/09/2014
Документ: Протокол №1 от работата на комисията Дата: 01/10/2014
Документ: Протокол №2 от работата на комисията Дата: 01/10/2014
Документ: Протокол №3 от работата на комисията Дата: 01/10/2014
Документ: Протокол №4 от работата на комисията Дата: 01/10/2014
Документ: Протокол №5 от работата на комисията Дата: 01/10/2014
Документ: Решение на Възложителя за избор на Изпълнител Дата: 01/10/2014
Документ: Информация за освободените гаранции през м. септември 2014г. Дата: 16/10/2014
Документ: Договор за доставка на компютърна техника по ОП № 1 Дата: 20/10/2014
Документ: Договор за доставка на компютърна техника по ОП № 2 Дата: 20/10/2014
Документ: Договор за доставка на компютърна техника по ОП № 3 Дата: 20/10/2014
Документ: Договор за доставка на компютърна техника по ОП № 4 Дата: 20/10/2014
Документ: Решение за прекратявене на самостоятелно обособена позиция № 5 Дата: 30/10/2014
Документ: Информация за освободените гаранции през м. октомври 2014г. Дата: 31/10/2014
Документ: Информация относоно датата и основанието за приключване на договор по ОП №1 Дата: 31/10/2014
Документ: Информация относоно датата и основанието за приключване на договор по ОП №2 Дата: 31/10/2014
Документ: Информация относоно датата и основанието за приключване на договор по ОП №3 Дата: 31/10/2014
Документ: Информация относоно датата и основанието за приключване на договор по ОП №4 Дата: 31/10/2014
Документ: Информация за извършените плащания през м. октомври 2014г. Дата: 12/11/2014
Документ: Информация за освободените гаранции през м. ноември 2014г. Дата: 10/12/2014