Периодични доставки на ваучери за храна за работещите в структурните звена на ШУ

Наименование на изпълнителя:
“Томбоу България” ООД

Дата на сключване и номер на договора:
05.06.2014 г. / ШУ-Д-2014-29

Ред за избор на изпълнител:
Открита процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на чл.14, ал.3, т.2 от ЗОП

Срок на действие на договора:
12 месеца считано от 05. 06. 2014 г.

Стойност на договора:
220 343,20 лв. с ДДС

 

.

Документи:

Документ: Документи за участие Дата: 24/09/2014
Документ: Съобщение - отваряне на ценови оферти Дата: 24/09/2014
Документ: Справка за извършените плащания през м. октомври 2014г. Дата: 04/11/2014
Документ: Справка за извършените плащания през м. януари 2015 г. Дата: 13/02/2015
Документ: Справка за извършените плащания през м. февруари 2015 г. Дата: 17/03/2015
Документ: Справка за извършените плащания през м. март 2015 г. Дата: 17/04/2015
Документ: Справка за извършените плащания през м. април 2015 г. Дата: 15/05/2015
Документ: Справка за извършени плащания през м. септември 2014 г. Дата: 19/06/2015
Документ: Допълнение към справка за извършените плащания за м. октомври 2014 г. Дата: 19/06/2015
Документ: Справка за извършените плащания през м. декември 2014 г. Дата: 19/06/2015
Документ: Допълнение към справката за извършените плащания през м. януари 2015 г. Дата: 19/06/2015
Документ: Допълнение към справката за извършените плащания през м. февруари 2015 г. Дата: 19/06/2015
Документ: Допълнение към справката за извършените плащания за м. април 2015 г. Дата: 19/06/2015
Документ: Справка за извършените плащания през м. май 2015 г. Дата: 19/06/2015
Документ: Справка за освободена гаранция за участие Дата: 01/07/2015
Документ: Информация относно датата и основанието за приключване изпълнението на договора за доставка на ваучери. Дата: 01/07/2015