“Периодични доставки на ваучери за храна за работещите в структурните звена на Университета в градовете Шумен, Варна и Добрич”

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на чл. 14, ал.3,  т.2 от ЗОП с предмет: “Периодични доставки на ваучери за храна за работещите в структурните звена на Университета в градовете Шумен, Варна и Добрич”

Срокът на договора за отпечатване и доставка на ваучерите за храна ще бъде  12 календарни месеца. Договорът с избрания изпълнител на обществената поръчка, ще се сключи съобразно изискванията и в сроковете предвидени в чл. 41, ал. (4) от ЗОП. Началната дата за изпълнение на договора няма да бъде по-рано от 08.06.2016г

.

Документи:

Документ: Документация за участие Дата: 16/12/2015
Документ: Съобщение за отваряне на ценовити оферти съгласно чл. 69а, ал. 3 от ЗОП Дата: 21/01/2016
Документ: Протокол №1 от работата на комисията Дата: 05/02/2016
Документ: Протокол №2 от работата на комисията Дата: 05/02/2016
Документ: Решение за избор на изпълнител Дата: 05/02/2016
Документ: Договор с Изпълнителя "Томбоу - България" ООД Дата: 24/03/2016
Документ: Информация за датата и основанието за освобождаване на гаранциите за участие в процедурата Дата: 01/06/2016
Документ: Обявление за приключване на договор за обществена поръчка Дата: 23/06/2017