Category Archives: Публични покани

“ДОСТАВКА НА КОМПЮТЪРНА ТЕХНИКА С ЧЕТИРИ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ”

Възлагане на обществена поръчка, чрез публична покана по реда на Глава осма “а” и на основание чл. 14, ал.4, т.2 от ЗОП.

 

ВАЖНО!
ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА Е ОТТЕГЛЕНА

Със заповед № РД-10-1290/10.07.2015г. на ректора, публична покана с уникален номер в РОП към АОП 9043419 от 02.07.2015г. с наименование: “Доставка на компютърна техника с четири обособени позиции” е оттеглена поради промяна в част от документите към поканата. След направените корекции поръчката ще бъде обявена със същото наименование по реда на глава Осма “а” от ЗОП чрез публична покана.

.

Сервизна поддръжка на автомобилите, собственост на Шуменски университет “Епископ Константин Преславски” в град Добрич

Възлагане на обществена поръчка по реда на глава Осма “а” и във връзка с чл. 14, ал. 4, т. 2 от ЗОП. Офертите ще се отворят на публично заседание на 02.06.2015г. от 15:00 часа.

.

Сервизна поддръжка на автомобилите, собственост на Шуменски университет “Епископ Константин Преславски” в град Варна

Възлагане на обществена поръчка по реда на глава Осма “а” и във връзка с чл. 14, ал. 4, т. 2 от ЗОП.  Офертите ще се отворят на публично заседание на 02.06.2015г. от 14:30 часа.

.

“ЗАКУПУВАНЕ И ДОСТАВКА НА МАШИНА ЗА ПОЛАГАНЕ НА ДВУКОМПОНЕНТНА ТЕРМО И ХИДРО – ИЗОЛАЦИЯ, КАКТО И ЗАКУПУВАНЕ И ДОСТАВКА НА ИЗОЛАЦИОННИ МАТЕРИАЛИ ЗА НУЖДИТЕ НА ШУМЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ “ЕПИСКОП КОНСТАНТИН ПРЕСЛАВСКИ” СЪДЪРЖАЩА ДВЕ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ”

Възлагане на обществена поръчка по реда на глава Осма „а”  във връзка с чл. 14, ал. 4, т.2 от З. О. П. – второ обявяване

.

“ЗАКУПУВАНЕ И ДОСТАВКА НА МАШИНА ЗА ПОЛАГАНЕ НА ДВУКОМПОНЕНТНА ТЕРМО И ХИДРО – ИЗОЛАЦИЯ, КАКТО И ЗАКУПУВАНЕ И ДОСТАВКА НА ИЗОЛАЦИОННИ МАТЕРИАЛИ ЗА НУЖДИТЕ НА ШУМЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ “ЕПИСКОП КОНСТАНТИН ПРЕСЛАВСКИ” СЪДЪРЖАЩА ДВЕ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ”

Възлагане на обществена поръчка по реда на глава Осма „а”
и във връзка с чл. 14, ал. 4, т.2 от З. О. П.

.

„Периодични доставки на канцеларски материали за нуждите на ДИКПО-Варна, структурно звено на ШУ „Епископ Константин Преславски”

Възлагане на обществена поръчка по реда на глава Осма “а” и във връзка с чл. 14, ал. 4, т. 2 от ЗОП.Офертите ще се отворят на публично заседание на 28.04.2015г. от 15:30 часа.

.

„Периодични доставки на канцеларски материали за нуждите на Колеж-Добрич, структурно звено на ШУ „Епископ Константин Преславски”

Възлагане на обществена поръчка по реда на глава Осма “а” и във връзка с чл. 14, ал. 4, т. 2 от ЗОП.Офертите ще се отворят на публично заседание на 28.04.2015г. от 15:00 часа.

.

„Периодични доставки на канцеларски материали за нуждите на структурните звена на Университета на територията на град Шумен”

Възлагане на обществена поръчка по реда на глава Осма “а” и във връзка с чл. 14, ал. 4, т. 2 от ЗОП.Офертите ще се отворят на публично заседание на 28.04.2015г. от 14:30 часа.

.

Сервизна поддръжка на автомобилите, собственост на Шуменски университет “Епископ Константин Преславски” в град Добрич

Възлагане на обществена поръчка по реда на глава Осма “а” и във връзка с чл. 14, ал. 4, т. 2 от ЗОП. Второ обявяване. Офертите ще се отворят на публично заседание на 26.03.2015г. от 15:00 часа.

.

Сервизна поддръжка на автомобилите, собственост на Шуменски университет “Епископ Константин Преславски” в град Варна

Възлагане на обществена поръчка по реда на глава Осма “а” и във връзка с чл. 14, ал. 4, т. 2 от ЗОП. Второ обявяване.Офертите ще се отворят на публично заседание на 26.03.2015г. от 14:30 часа.

.