“Доставка на компютърна техника с 5 (пет) обособени позиции”

Oткрита процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на чл. 14, ал.3, т.2  от ЗОП с наименование: “Доставка на компютърна техника с 5 (пет) обособени позиции”.

 

.

“Доставка на автомобилни горива за служебните автомобили на Шуменски университет “Епископ Константин Преславски” 2013г.

Наименование на изпълнителя:
„ПЕТРОЛ” АД
Дата на сключване и номер на договора:
29. 11. 2013 г. / ШУ-Д-2013-72
Предмет на договора:
Доставка на автомобилни горива за служебните автомобили, собственост на Университета, обслужващи структурните му звена в гр. Шумен,  гр. Варна и гр. Добрич.
Ред за избор на изпълнител:
Проведена открита процедура по реда на чл. 14, ал. 3, т.2 от ЗОП
Срок на действие на договора:
12 месеца считано от 29.11.2013 г.
Първоначална стойност на договора:
Не е обявена
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката:
77 500,00 лв. без ДДС

.

Периодични доставки на ваучери за храна за работещите в структурните звена на ШУ

Наименование на изпълнителя:
“Томбоу България” ООД

Дата на сключване и номер на договора:
05.06.2014 г. / ШУ-Д-2014-29

Ред за избор на изпълнител:
Открита процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на чл.14, ал.3, т.2 от ЗОП

Срок на действие на договора:
12 месеца считано от 05. 06. 2014 г.

Стойност на договора:
220 343,20 лв. с ДДС

 

.

предостаявене на услуги за д-ка на питейна вода и отвеждане на отпадни води за нуждите на дикпо, структурно звено на шу “епископ к. преславски” в гр. варна

Наименование на изпълнителя:

“Водоснабдяване и канализация – Варна” ООД

Дата на сключване и номер на договора:

19. 02. 2014 г. / ШУ-Д-2014-07

Ред за избор на изпълнител:

Процедура на договаряне без обявление по чл. 90, ал. 1, т.3 и във връзка с чл. 93, т.1 от ЗОП

Срок на действие на договора:

48 месеца считано от 19. 02. 2014 г.

Първоначална стойност на договора:

Не е обявена

Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката:

93 760 ,00 лв.

.

Предоставяне на услуги за д-ка на питейна вода и отвеждане на отпадни води за нуждите на Колеж-Добрич, структурно звено на ШУ “Епископ К. Преславски” в гр. Добрич

Наименование на изпълнителя:

“Водоснабдяване и канализация” ЕООД  -  гр. Добрич

Дата на сключване и номер на договора:

15. 05. 2014 г. / ШУ-Д-2014-19

Ред за избор на изпълнител:

Процедура на договаряне без обявление по чл. 90,  ал. 1,  т.3 и във връзка с чл. 93,  т.1 от ЗОП

Срок на действие на договора:

48 месеца считано от 15. 05. 2014 г.

Първоначална стойност на договора:

Не е обявена

Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката:

12 390, 00 лв.

.