Tag Archives: ПП-2015-23

“Доставка на автомобилни горива за служебните автомобили на Шуменски университет “Епископ Константин Преславски”

Възлагане на обществена поръчка, чрез публична покана по реда на Глава осма “а” и на основание чл. 14, ал.4, т.2 от ЗОП.

.