Tag Archives: СОО-2017-02

“Периодични доставки на канцеларски материали за нуждите на Колеж-Добрич, структурно звено на ШУ “Епископ Константин Преславски” с две обособени позиции”

Възлагане на обществена поръчка, чрез събиране на оферти с обява по реда на Глава двадесет и шеста и на основание чл. 20, ал. 3, т. 2 от ЗОП

Срок за получаване на оферти: (до 16:30 ч. на  19.04.2017 г.) удължен до  16:30 ч. на  25.04.2017 г. в изпълнене на чл. 188, ал.2 от ЗОП.

Отварянето на офертите ще бъде на 26.04.2017 г. от 10:00 ч. в сградата на Корпус 1 на Университета.

Статус на поръчката: възложена

.