Tag Archives: 00251-2014-0006

ДОСТАВКА НА АВТОМОБИЛНИ ГОРИВА ЗА СЛУЖЕБНИТЕ АВТОМОБИЛИ НА ШУ “ЕПИСКОП К. ПРЕСЛАВСКИ”

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на чл. 14, ал.3,  т.2 от ЗОП с предмет: “Доставка на автомобилни горива за служебните автомобили на Шуменски университет “Епископ Константин Преславски”

.