ДОСТАВКА НА ПРИРОДЕН ГАЗ ЗА НУЖДИТЕ НА ШУМЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ „ЕПИСКОП КОНСТАНТИН ПРЕСЛАВСКИ“

Процедура по възлагане на обществена поръчка чрез договаряне без предварително обявление по реда на чл.79, ал.1, т.3 от ЗОП с предмет: „Доставка на природен газ за нуждите на Шуменски университет „Епископ К. Преславски“ и структурното му звено в гр. Добрич.

статус: възложена

Документи:

Документ: РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ГАЗ Дата: 05/02/2018
Документ: Становище за осъществен контрол по чл. 233 от ЗОП Дата: 13/03/2018
Документ: Решение на осн. чл. 65, ал. 2 от ППЗОП Дата: 27/03/2018
Документ: Договор доставка на газ Шумен Дата: 31/05/2018
Документ: Договор доставка на газ Добрич Дата: 31/05/2018
Документ: Обявление за възложена поръчка Дата: 31/05/2018