„ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНО-РЕМОНТНИ ДЕЙНОСТИ ПО ЧАСТ ОТ ФАСАДИТЕ НА СГРАДАТА НА КОРПУС 2“

Възлагане на обществена поръчка по реда на глава Осма “а” и във връзка с чл. 14, ал. 4, т. 1 от ЗОП. Офертите ще се отворят на публично заседание на 31.07.2015г. от 14:30 часа.

Документи:

Документ: Документация за участие Дата: 21/07/2015
Документ: Протокол от работата на комисията Дата: 07/08/2015
Документ: Договор с изпълнителя Дата: 26/08/2015
Документ: Справка за извършените плащания през м. август 2015 г. Дата: 16/09/2015
Документ: Справка за извършените плащания през м. септември 2015 г. Дата: 19/10/2015
Документ: Справка за извършените плащания през м. октомври 2015 г. Дата: 26/10/2015
Документ: Информация за изпълнен договор Дата: 26/10/2015