Пазарни консултации на основание чл.21, ал.2 от ЗОП във връзка с чл.44, ал.1 от ЗОП за определяне на прогнозна стойност на обществена поръчка с предмет „„Одит за нуждите на проект №BG05M2OP001-1.001-0004 „Университети за Наука, Информатика и Технологии в e-обществото (УНИТе)“

Срок за получаване на оферти: до 12 ч. на 21.05.2019 г.

Документи:

Документ: Покана - пазарни консултации Дата: 14/05/2019
Документ: Документация Дата: 14/05/2019
Документ: Оферта РСМ БГ Дата: 23/05/2019
Документ: Оферта Бул Одит Дата: 23/05/2019
Документ: Оферта Одит консулт Дата: 23/05/2019