„ПЕРИОДИЧНИ ДОСТАВКИ НА ВАУЧЕРИ ЗА ХРАНА ЗА РАБОТЕЩИТЕ В СТРУКТУРНИТЕ ЗВЕНА НА ШУМЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ „ЕП. К. ПРЕСЛАВСКИ“ С ТРИ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ

Възлагане на обществена поръчка чрез Публично състезание по реда на чл.18, ал.1, т.12 от ЗОП и във връзка с чл.20, ал.2, т.2 от ЗОП.

Срок за получаване на оферти:  до 16:30 ч. на  09.03.2018 г.

Отварянето на офертите ще бъде на 12.03.2018 г. от 10:30 ч. в сградата на Корпус 1 на Университета, стая № 113.,

 

Процедурата е прекратена

Документи:

Документ: Решение за откриване на процедура Дата: 16/02/2018
Документ: Обявление за поръчка Дата: 16/02/2018
Документ: Документация Дата: 16/02/2018
Документ: Решение за прекратяване на процедура за ваучери храна Дата: 01/03/2018
Документ: Обявление за невъзложена поръчка Дата: 13/03/2018