Архив за етитет: ПС-2020-02

ДОСТАВКА НА НЕТНА АКТИВНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ – НИСКО НАПРЕЖЕНИЕ И ИЗБОР НА КООРДИНАТОР НА СТАНДАРТНА БАЛАНСИРАЩА ГРУПА ЗА НУЖДИТЕ НА ШУМЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ „ЕПИСКОП К. ПРЕСЛАВСКИ“ И СТРУКТУРНИТЕ МУ ЗВЕНА“ ПО ТРИ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ

„Доставка на нетна активна електрическа енергия – ниско напрежение и избор на координатор на стандартна балансираща група за нуждите на  Шуменски университет „Епископ К. Преславски“ и структурните му звена“ по три обособени позиции, както следва:

Обособена позиция № 1 – гр. Шумен – К1 и К3- ул.“Университетска“ 115 и  К2 – ул. „Червени ескадрони“ 22;

Обособена позиция № 2 – гр. Варна, ДИКПО, ул. „Др.Борис Божков“ 1;

Обособена позиция № 3 – гр. Добрич, Колеж, ж.к. „Добротица“ 12;

Възлагане на обществена поръчка чрез Публично състезание по реда на чл.18, ал.1, т.12 от ЗОП и във връзка с чл.20, ал.2, т.2 от ЗОП.

Срок за получаване на оферти:  до 16:30 ч. на  25.06.2020 г.

Отварянето на офертите ще бъде на 26.06. 2020 г. от 14:00 ч. в гр. Шумен, ул. Университетска 115, Корпус 1, зала 05