Начало

Шуменски университет

Шуменският университет “Епископ Константин Преславски” е висше учебно заведение със статут на публичноправна организация и като такъв се явява възложител съгласно чл.5, ал. 2, т. 14 от Закона за обществените поръчки.
Лицe за контакт:


Галина Ангелова – Ръководител отдел „ОПБЗ“

Нели-Мария Попова – Специалист ОПБЗ

Илиана Симеонова – Специалист ОПБЗ

Адрес за кореспонденция с отдел “Обществени поръчки”, както и информация относно възлаганите от Университета обществени поръчки:

9712 гр. Шумен
ул. “Университетска” № 115
тел: 054 830-356
e-mail: op@shu.bg

http://shu.bg/

Работно време 8.00 – 16.30 ч.

line-divider

Обявени обществени поръчки ДО 15.04.2016 г.

Договаряне без обявление

Открити процедури

Покани по реда на чл. 14, ал. 5 от ЗОП

Публични покани

line-divider


Обявени обществени поръчки СЛЕД 15.04.2016 г.

Пряко договаряне

Договаряне без предварително обявление

Публично състезание

Събиране на оферти с обява

Покани до определени лица

Договори, сключени по реда на чл. 20, ал. 4 от ЗОП