“ДОСТАВКА НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ ЗА НУЖДИТЕ НА СТУДЕНТСКОТО ХРАНЕНЕ В КОЛЕЖ-ДОБРИЧ, СТРУКТУРНО ЗВЕНО НА ШУ “ЕПИСКОП КОНСТАНТИН ПРЕСЛАВСКИ”

Възлагане на обществена поръчка, чрез събиране на оферти с обява по реда на Глава двадесет и шеста и на основание чл. 20, ал. 3,  т. 2 от ЗОП.

Срок за получаване на оферти: (до 16:30 ч. на 07.09.2016г.) удължен о 16:30 ч. на 12.09.2016 г.

Отварянето на офертите ще бъде на 13.09.2016 г. от 14:30 ч. в сградата на Корпус 1 на Университета.

Статус на поръчката: възложена

.

Документи:

Документ: Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20 ал.3 от ЗОП Дата: 29/08/2016
Документ: Информация за публикувана в профила на купувача обява Дата: 29/08/2016
Документ: Техническа спецификация Дата: 29/08/2016
Документ: Други документи към обявата Дата: 29/08/2016
Документ: Проект на договор Дата: 29/08/2016
Документ: Съобщение за удължаване срока за получаване на оферти Дата: 07/09/2016
Документ: Протокол от работата на комисията Дата: 03/10/2016
Документ: Договор с избрания изпълнител по ОП №1 Дата: 16/11/2016
Документ: Договор с избрания изпълнител по ОП №2 Дата: 16/11/2016
Документ: Договор с избрания изпълнител по ОП №3 Дата: 16/11/2016
Документ: Договор с избрания изпълнител по ОП №4 Дата: 16/11/2016
Документ: Договор с избрания изпълнител по ОП №5 Дата: 16/11/2016