Всички публикации от Обществени поръчки

„Периодични доставки на канцеларски материали за нуждите на Шуменски университет „Епископ К. Преславски“ запазена за хора с увреждания по чл. 12, ал. 1, т. 1 от ЗОП“

Възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 20, ал. 3, т. 2 от ЗОП, запазена за хора с увреждания по чл. 12, ал. 1, т. 1 от ЗОП

В изпълнение на чл.188, ал.2 от ЗОП срокът за получаване на оферти в процедура на събиране на оферти с обява е удължен до 16:30 ч. на 25.06.2020 г.

Отваряне на офертите на 26.06.2020 г. в 16:30 ч. в гр. Шумен, ул. Университетска № 115, Корпус 1 – зала 05

„ДОСТАВКА НА КОМПЮТЪРНА ТЕХНИКА И ПЕРИФЕРИЯ ЗА НУЖДИТЕ НА ШУМЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ ”ЕПИСКОП К. ПРЕСЛАВСКИ“

Настоящата обществена поръчка ще бъде възложена чрез провеждане на открита процедура на основание чл. 73, ал. 1 във връзка с чл. 18, ал. 1, т. 1 от Закона за обществените поръчки /ЗОП/.

Срок за получаване на оферти – 15.07.2020 г. до 16:30 ч.
Отварянето на офертите ще бъде на 16.07.2020 ч. в 11:00 ч. в сградата на Корпус 1, зала 05 на Университета на адрес: гр. Шумен, ул. „Университетска“ 115.

„Периодични доставки на канцеларски материали за нуждите на Шуменски университет „Епископ К. Преславски“ и структурните му звена

Възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 20, ал. 3, т. 2 от ЗОП

За Обособена позиция 3 срока за получаване на офертите се удължава до 25.06.2020 г. до 16:30 часа

Отваряне на офертите на 26.06.2020 г. в 16:00 ч. в гр. Шумен, ул. Университетска № 115, Корпус 1 – зала 05

„ДОСТАВКА НА 60 см ТЕЛЕСКОП ЗА НУЖДИТЕ НА ШУМЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПО ПРОЕКТ Д01-277/16.12.2019 с МОН „РЕГИОНАЛЕН АСТРОНОМИЧЕСКИ ЦЕНТЪР ЗА ИЗСЛЕДВАНИЯ И ОБРАЗОВАНИЕ (РАЦИО)“

Настоящата обществена поръчка ще бъде възложена чрез провеждане на публично състезание на основание чл. 18, ал. 1, т.12 от закона за обществени поръчки /ЗОП/.

На основание чл. 181, ал. 2 от ЗОП възложителят предвижда оценката на техническите и ценовите предложения на участниците в настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка, да се извърши преди разглеждане на документите за съответствие с критериите за подбор.

Срок за получаване на оферти:  до 16:30 ч. на 29.06.2020 г.

Отварянето на офертите ще бъде на 30.06.2020 г. от 13:00 ч. в гр. Шумен, ул. Университетска 115, Корпус 1, зала 05

„РЕМОНТ НА СГРАДА, СОБСТВЕНОСТ НА ШУМЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ „ЕПИСКОП КОНСТАНТИН ПРЕСЛАВСКИ“ – ДЕПАРТАМЕНТ ЗА ИНФОРМАЦИЯ, КВАЛИФИКАЦИЯ И ПРОДЪЛЖАВАЩО ОБРАЗОВАНИЕ – ГР. ВАРНА“

Настоящата обществена поръчка ще бъде възложена чрез провеждане на публично състезание на основание чл. 18, ал. 1, т.12 от закона за обществени поръчки /ЗОП/.

Предмет на настоящата обществена поръчка е ремонт на сграда, собственост на Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“ – Департамент за информация, квалификация и продължаващо образование – гр. Варна

Срок за получаване на оферти:  до 16:30 ч. на  25.06.2020 г.

Отварянето на офертите ще бъде на 26.06.2020 г. от 15:00 ч. в гр. Шумен, ул. Университетска 115, Корпус 1, зала 07

,,Текущи строително монтажни работи на сградният фонд на Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“

Настоящата обществена поръчка ще бъде възложена чрез публично състезание за възлагане на рамково споразумение на основание чл. 18, ал. 1, т. 12 във връзка с чл. 81, ал. 1 от ЗОП .

Срок за получаване на офертите 25.06.2020 г. до 16:30 ч.

Отваряне на офертите 26.06.2020 г. в 13:00 ч. в гр. Шумен, ул. Университетска № 115, Корпус 1 – зала 07

ДОСТАВКА НА НЕТНА АКТИВНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ – НИСКО НАПРЕЖЕНИЕ И ИЗБОР НА КООРДИНАТОР НА СТАНДАРТНА БАЛАНСИРАЩА ГРУПА ЗА НУЖДИТЕ НА ШУМЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ „ЕПИСКОП К. ПРЕСЛАВСКИ“ И СТРУКТУРНИТЕ МУ ЗВЕНА“ ПО ТРИ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ

„Доставка на нетна активна електрическа енергия – ниско напрежение и избор на координатор на стандартна балансираща група за нуждите на  Шуменски университет „Епископ К. Преславски“ и структурните му звена“ по три обособени позиции, както следва:

Обособена позиция № 1 – гр. Шумен – К1 и К3- ул.“Университетска“ 115 и  К2 – ул. „Червени ескадрони“ 22;

Обособена позиция № 2 – гр. Варна, ДИКПО, ул. „Др.Борис Божков“ 1;

Обособена позиция № 3 – гр. Добрич, Колеж, ж.к. „Добротица“ 12;

Възлагане на обществена поръчка чрез Публично състезание по реда на чл.18, ал.1, т.12 от ЗОП и във връзка с чл.20, ал.2, т.2 от ЗОП.

Срок за получаване на оферти:  до 16:30 ч. на  25.06.2020 г.

Отварянето на офертите ще бъде на 26.06. 2020 г. от 14:00 ч. в гр. Шумен, ул. Университетска 115, Корпус 1, зала 05

„Доставка на нов лек автомобил с брой места за сядане 8+1/микробус / за нуждите на ШУ „Епископ К. Преславски“

Възлагане на обществена поръчка чрез Покана по реда на чл.191, ал.1, т.2 от ЗОП

Срок за получаване на оферти: до 16:30 ч. на 10.06.2020 г.

Отварянето на офертите ще бъде на 11.06.2020 г. от 14:00 ч. в сградата на Корпус 1 на Шуменски университет на ул. „Университетска“ 115, зала 108.

 

„Доставка на работни станции и мултифункционални устройства за нуждите на проект № BG05M2OP001-1.001-0004 „Университети за Наука, Информатика и Технологии в eобществото (УНИТе)““

Настоящата обществена поръчка ще бъде възложена чрез провеждане на открита процедура на основание чл. 73, ал. 1 във връзка с чл. 18, ал. 1, т. 1 от Закона за обществените поръчки /ЗОП/.

Обществената поръчка се финансира със средства по Проект № BG05M2OP001-1.001-0004 „Университети за Наука, Информатика и Технологии в e-обществото (УНИТе), финансиран по приоритетна ос 1 „Научни изследвания и технологично развитие“ на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР).

Срок за получаване на оферти – 28.05.2020 г. до 16:30 ч.
Отварянето на офертите ще бъде на 29.05.2020 ч. в 11:00 ч. в сградата на Корпус 1, зала 05 на Университета на адрес: гр. Шумен, ул. „Университетска“ 115.

„Реконструкция паркинг и благоустрояване околно пространство – ШУ „Епископ Константин Преславски”

Възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на Глава 26 и на основание чл. 20  ал. 3 т. 1 от ЗОП.

Срок за получаване на оферти: 06.03.2020 г. до 16:30 ч.

Отварянето на офертите ще бъде на 09.03.2020 г. от 14:00 ч. в  гр. Шумен, ул. „Университетска“ № 115, Корпус 1 на Университета – зала 05.