“Периодични доставки на канцеларски материали за нуждите на Шуменския университет “Епископ Константин Преславски с две обособени позиции”

Възлагане на обществена поръчка, чрез събиране на оферти с обява по реда на Глава двадесет и шеста и на основание чл. 20, ал. 3, т. 2 от ЗОП

Срок за получаване на оферти: до 16:30 ч. на  03.05.2017 г.

Отварянето на офертите ще бъде на 04.05.2017 г. от 14:30 ч. в сградата на Корпус 1 на Университета.

Статус на поръчката: възложена

.

Документи:

Документ: Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал.3 от ЗОП Дата: 21/04/2017
Документ: Информация за публикувана в профила на купувача обява Дата: 21/04/2017
Документ: Техническа спецификация по Обособена позиция № 1 на поръчката Дата: 21/04/2017
Документ: Техническа спецификация по Обособена позиция № 2 на поръчката Дата: 21/04/2017
Документ: Образци на документи за участие Дата: 21/04/2017
Документ: Проект на договор Дата: 21/04/2017
Документ: Протокол от работата на комисията Дата: 18/05/2017
Документ: Договор за доставка по ОП № 1 Дата: 13/06/2017
Документ: Договор за доставка по ОП № 2 Дата: 13/06/2017