„Доставка на автомобилни горива за служебните автомобили на Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“

Възлагане на обществена поръчка, чрез публична покана по реда на Глава осма “а” и на основание чл. 14, ал.4, т.2 от ЗОП.

Документи:

Документ: Документация за участие Дата: 12/10/2015
Документ: Протокол от работата на комисията Дата: 29/10/2015
Документ: Договор с Изпълнителя - "Петрол" АД Дата: 08/12/2015
Документ: Обобщена справка за извършените плащания през м.януари 2016 г. Дата: 19/02/2016
Документ: Обобщена справка за извършените плащания през м.февруари 2016 г. Дата: 18/03/2016
Документ: Обобщена справка за извършените плащания през м. март 2016 г. Дата: 15/04/2016