Доставка на автомобилни горива за служебните автомобили на Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“

Процедура за възлагане на обществена поръчка чрез пряко договаряне, по реда на чл. 182, ал.1, във връзка с чл.79, ал.1, т.7 от ЗОП с предмет:  Доставка на автомобилни горива за служебните автомобили на Университета в градовете Шумен, Варна и Добрич.

Договорът за обществена поръчка за доставка на автомобилни горива се сключва на стоковата борса на отделен борсов кръг по реда на Закона за стоковите борси и тържища за период от 12 календарни месеца.

Статус на поръчката: приключена

Документи:

Документ: Решение за откриване на процедура Дата: 19/01/2017
Документ: Обявление за възложена поръчка Дата: 23/02/2017
Документ: Договор за доставка на автомобилни горива Дата: 23/02/2017
Документ: Допълнително споразумение към договор за доставка на автомобилни горива Дата: 24/02/2017
Документ: Обявление за приключване на договор за ОП Дата: 15/03/2018