ДОСТАВКА НА АВТОМОБИЛНИ ГОРИВА ЗА СЛУЖЕБНИТЕ АВТОМОБИЛИ НА ШУМЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ „ЕПИСКОП КОНСТАНТИН ПРЕСЛАВСКИ“

Процедура за възлагане на обществена поръчка чрез пряко договаряне по реда на чл.182 , ал.1 във вр. с чл.79,  ал.1 , т.7 от ЗОП с предмет: „Доставка на автомобилни горива за служебните автомобили на Университета в градовете Шумен, Варна и Добрич“.

Договорът за обществена поръчка за доставка на автомобилни горива се сключва на стоковата борса на отделен борсов кръг по реда на Закона за стоковите борси и тържища за период от 12 календарни месеца.

Статус на поръчката:  възложена

Документи:

Документ: Решение за откриване на Процедура Дата: 24/01/2018
Документ: Договор за борсово посредничество Дата: 22/02/2018
Документ: Борсов договор 105 Дата: 22/02/2018
Документ: Обявление за възложена поръчка Дата: 22/02/2018
Документ: Обявление за приключил договор Дата: 07/03/2019