Доставка на изолационни материали за нуждите на Шуменски университет „Епископ Констнантин Преславски“

Възлагане на обществена поръчка, чрез публична покана по реда на Глава осма “а” и на основание чл. 14, ал.4, т.2 от ЗОП.

Документи:

Документ: Документация за участие Дата: 30/07/2015
Документ: Протокол от работата на комисята Дата: 25/08/2015
Документ: Договор с изпълнителя Дата: 02/09/2015
Документ: Справка за извършените плащания през м. септември 2015 г. Дата: 15/10/2015
Документ: Информация за изпълнен договор Дата: 26/10/2015