„ДОСТАВКА НА КОМПЮТЪРНО ОБОРУДВАНЕ И ОФИС ТЕХНИКА“

Настоящата обществена поръчка  ще бъде възложена чрез провеждане на открита процедура на основание чл. 73, ал. 1 във връзка с чл. 18, ал. 1, т. 1 от Закона за обществени поръчки /ЗОП.

Предметът на обществената поръчка е ДОСТАВКА НА КОМПЮТЪРНО ОБОРУДВАНЕ И ОФИС ТЕХНИКА“ за нуждите на проект “Национална интердисциплинарна изследователска Е-инфраструктура за ресурси и технологии за българското езиково и културно наследство, интегрирана в рамките на европейските инфраструктури CLARIN и DARIAH (КЛаДА-БГ) ” от Националната пътна карта за научна инфраструктура

Обществената поръчка включва 2 обособени позиции (ОП), както следва:

Обособена позиция № 1 „Преносими компютри“

Обособена позиция № 2 „Мултифункционално устройство“

Срок за получаване на оферти: 05.03.2019 г. до 16:30 часа

Отварянето на офертите ще бъде на 06.03.2019 г. от 11:00 часа в сградата на Корпус 1, зала 07 на Университета на адрес: гр. Шумен, ул. Университетска 115

Документи:

Документ: Решение за откриване на процедура Дата: 29/01/2019
Документ: Обявление за поръчка Дата: 29/01/2019
Документ: Документация Дата: 29/01/2019
Документ: Разяснение на постъпил въпрос Дата: 07/02/2019
Документ: Протокол 1 Дата: 13/03/2019
Документ: Съобщение за отваряне на ценови оферти Дата: 21/03/2019
Документ: Протокол 2 Дата: 02/04/2019
Документ: Доклад на Комисията Дата: 02/04/2019
Документ: Решение Дата: 02/04/2019
Документ: Обявление за възложена поръчка Дата: 06/06/2019
Документ: Договор ОП 1 Дата: 06/06/2019
Документ: Договор ОП 2 Дата: 06/06/2019
Документ: Обявление за приключил договор за ОП1 Дата: 27/06/2019
Документ: Обявление за приключил договор за ОП2 Дата: 27/06/2019