ДОСТАВКА НА ПИТЕЙНА ВОДА, ОТВЕЖДАНЕ И ПРЕЧИСТВАНЕ НА ОТПАДЪЧНИ ВОДИ ЗА НУЖДИТЕ НА ДИКПО-ВАРНА

Процедура по възлагане на обществена поръчка чрез пряко договаряне  по реда на чл.182 във вр. с чл.79, ал.1, т.ч от ЗОП  с предмет: „Доставка на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадъчни води за нуждите на ДИКПО-Варна – структурно звено на Шуменски университет „Епископ К. Преславски“.

 

Процедурата е прекратена

Документи:

Документ: РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ВОДА-ВАРНА Дата: 08/02/2018
Документ: Решение за прекратяване на процедура Дата: 22/02/2018
Документ: Обявление за невъзложена поръчка Дата: 07/03/2018