ДОСТАВКА НА ПИТЕЙНА ВОДА, ОТВЕЖДАНЕ И ПРЕЧИСТВАНЕ НА ОТПАДЪЧНИ ВОДИ ЗА НУЖДИТЕ НА ШУ „ЕП. К. ПРЕСЛАВСКИ“ И НА ОБЕКТИТЕ НАХОДЯЩИ СЕ В ГР.ШУМЕН

Процедура по възлагане на обществена поръчка чрез пряко договаряне по реда на чл. 182 във връзка с чл. 79, ал.1, т. 3 от ЗОП с предмет: “ Доставка на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадъчни води за нуждите на Шуменски университет “ Епископ К. Преславски“  и на обектите, находящи се в гр. Шумен

статус: възложена

Документи:

Документ: Решение за откриване на процедура Дата: 07/03/2018
Документ: Решение на осн. чл.65, ал.2 от ППЗОП Дата: 27/03/2018
Документ: Договор Дата: 31/05/2018
Документ: Обявление за възложена поръчка Дата: 31/05/2018