ДОСТАВКА НА ПИТЕЙНА ВОДА, ОТВЕЖДАНЕ И ПРЕЧИСТВАНЕ НА ОТПАДЪЧНИ ВОДИ ЗА НУЖДИТЕ НА ДИКПО – ВАРНА – СТРУКТУРНО ЗВЕНО НА ШУ „ЕПИСКОП К. ПРЕСЛАВСКИ“

Процедура по възлагане на обществена поръчка чрез пряко договаряне по реда на чл.182 във вр. с чл.79, ал.1, т.3 от ЗОП с предмет: “ Доставка на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадъчни води за нуждите на ДИКПО – Варна – структурно звено на Шуменски университет “ Епископ К. Преславски“

 

статус:  възложена

Документи:

Документ: Решение за откриване на процедура Дата: 07/03/2018
Документ: Решение на осн. чл. 65, ал. 2 от ППЗОП Дата: 27/03/2018
Документ: Договор Дата: 09/05/2018
Документ: Обявление за възложена поръчка Дата: 14/05/2018