Доставка на хранителни продукти за нуждите на ДИКПО-Варна, структурно звено на ШУ „Епископ Константин Преславски“

Възлагане на обществена поръчка, чрез публична покана по реда на Глава осма “а” и на основание чл. 14, ал.4, т.2 от ЗОП.

Документи:

Документ: Документация за участие Дата: 12/08/2015
Документ: Протокол от работата на комисията Дата: 03/09/2015
Документ: Договор с Изпълнителя по обособена позиция №6 "Риба" Дата: 13/10/2015
Документ: Договор с Изпълнителя по обособена позиция №8 "Хляб" Дата: 13/10/2015
Документ: Договор с Изпълнителя по обособена позиция №1 "Месо и месни продукти" Дата: 15/10/2015
Документ: Договор с Изпълнителя по обособени позиции №2 "Мляко и млечни продукти", №3 "Бакалски стоки и замразени продукти", №4 "Зеленчукови консерви", №5 "Плодове и зеленчуци" и №7 "Готови сладкарски изделия" Дата: 15/10/2015
Документ: Договор с подизпълнителя по Обособени позиции 2,3,4,5 и 7 "Автотранс" ООД Дата: 15/10/2015
Документ: Справка плащания към подизпълнителя "Автотранс" ООД за м. септември 2015 г. Дата: 20/10/2015
Документ: Обобщена справка за извършените плащания през м. септември 2015 г. Дата: 20/10/2015
Документ: Обобщена справка за извършените плащания през м. октомври 2015 г. Дата: 19/11/2015
Документ: Справка плащания към подизпълнителя "Автотранс" ООД за м. октомври 2015 г. Дата: 19/11/2015
Документ: Обобщена справка за извършените плащания през м. ноември 2015 г. Дата: 17/12/2015
Документ: Справка плащания към подизпълнителя "Автотранс" ООД за м. ноември 2015 г. Дата: 17/12/2015
Документ: Обобщена справка за извършените плащания през м. декември 2015 г. Дата: 19/01/2016
Документ: Справка плащания към подизпълнителя "Автотранс" ООД за м. декември 2015 г. Дата: 19/01/2016
Документ: Обобщена справка за извършените плащания през м. януари 2016 г. Дата: 19/02/2016
Документ: Справка плащания към подизпълнителя "Автотранс" ООД за м. януари 2016 г. Дата: 19/02/2016
Документ: Обобщена справка за извършените плащания през м. февруари 2016 г. Дата: 18/03/2016
Документ: Справка плащания към подизпълнителя "Автотранс" ООД за м. февруари 2016 г. Дата: 18/03/2016
Документ: Обобщена справка за извършените плащания през м. март 2016 г. Дата: 15/04/2016
Документ: Справка плащания към подизпълнителя "Автотранс" ООД за м. март 2016 г. Дата: 15/04/2016