„Изпълнение на строително-ремонтни дейности по част от фасадите на сградата на ДИКПО – Варна”

Възлагане на обществена поръчка по реда на глава Осма “а” и във връзка с чл. 14, ал. 4, т. 1 от ЗОП. Офертите ще се отворят на публично заседание на 20.07.2015г. от 15:00 часа.

 

Документи:

Документ: Документация за участие Дата: 10/07/2015
Документ: Разяснение към документацията за участие Дата: 14/07/2015
Документ: Протокол от работата на комисията Дата: 29/07/2015
Документ: Договор с изпълнителя Дата: 24/08/2015
Документ: Справка за извършените плащания през м. август 2015 г. Дата: 16/09/2015
Документ: Справка за извършените плащания през м. септември 2015 г. Дата: 19/10/2015
Документ: Справка за извършените плащания през м. октомври 2015 г. Дата: 19/11/2015
Документ: Справка за извършените плащания през м. ноември 2015 г. Дата: 17/12/2015
Документ: Справка за извършените плащания през м. декември 2015 г. Дата: 08/01/2016
Документ: Справка за извършените плащания през м. януари 2016 г. Дата: 19/02/2016
Документ: Справка за извършените плащания през м. февруари 2016 г. Дата: 18/03/2016
Документ: Справка за извършените плащания през м. март 2016 г. Дата: 15/04/2016
Документ: Информация за изпълнен договор Дата: 15/04/2016