„Осигуряване на материали за публичност и информация за нуждите на проект №BG05M2OP001-1.001-0004 „Университети за Наука, Информатика и Технологии в e-обществото (УНИТе)“ по 3 обособени позиции: Обособена позиция № 1: Осигуряване на материали за визуализация Обособена позиция № 2: Осигуряване на промоционални материали Обособена позиция № 3: Осигуряване на печатни информационни и промоционални материали

 

https://www.uni-sofia.bg/index.php/bul/universitet_t/administraciya/otdel_obschestveni_por_chki/profil_na_kupuvacha.