ПЕРИОДИЧНИ ДОСТАВКИ НА ПЕЧАТНИ БЛАНКИ И ФОРМУЛЯРИ, ПАПКИ ЗА ДОСИЕТА, РОЛКИ ЗА КАЛКУЛАТОРИ, КЛАМЕРИ И БЕЛЕЖНИЦИ ЗА НУЖДИТЕ НА КОЛЕЖ-ДОБРИЧ, СТРУКТУРНО ЗВЕНО НА ШУМЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ

Възлагането на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на Глава двадесет и шеста и на основание чл. 20, ал. 3, т. 2 от ЗОП

Срок за получаване на оферти след удължаване на срока: до 16:30 ч. на 24.08.2018 г.

Отваряне на офертите ще бъде на 28.08.2018 г. от 15:00 ч. в сградата на Корпус 1 на Университета на ул. Университетска 115

статус на поръчката: възложена

Документи:

Документ: Обява за обществена поръчка на стойност по чл.. 20, ал. 3 от ЗОП Дата: 10/08/2018
Документ: Информация за публикувана в профила на купувача обява Дата: 10/08/2018
Документ: Техническа спецификация Дата: 10/08/2018
Документ: Образци на документи за участие Дата: 10/08/2018
Документ: Проект на договор Дата: 10/08/2018
Документ: Информация за удължаване на срока Дата: 20/08/2018
Документ: протокол Дата: 03/09/2018
Документ: Договор с изпълнителя Дата: 18/09/2018