Покана за предоставяне на услуги за абонамент на български и чуждоезикови периодични издания

П О К А Н А

Във връзка с небходимостта от предоставяне на услуги за абонамент на български и чуждоезикови издания за периода от 01.01.2015г. до 31.12.2015г. за нуждите на Университетската библиотека в гр. Шумен и нейните филиали в градовете Варна и Добрич поканваме всички заинтересовани лица, предоставящи услуги за абонамент, да подадат своите оферти в срок до 12ч. на 20.11.2014г. в деловодството на Университета на адрес: гр. Шумен, ул. „Университетска” № 115, Корпус 1, деловодство – кабинет № 124.
Периодичните издания за отделните видове абонамент са групирани по следния начин:
„Български периодични издания – 2015г.”;
„Чуждоезикови – руски периодични издания”;
„Чуждоезикови – периодични издания от ЕС”;
„Чуждоезикови – периодични издания от САЩ”.
Всеки участник може да подаде оферта за всеки от посочените видове абонаменти. Условията за доставка на абонираните периодични издания са следните:
Срок на доставка:
Ежедневниците се доставят в срок до 8.30ч. в делничните дни на седмицата.
Издания с друга периодичност (български и чужди) се доставят в срок до 10 дни след излизането им от печат.
Място на доставка:
Гр. Шумен, ул. „Университетска” № 115, Корпус 3, Университетска библиотека;
Гр. Варна, ул. „д-р Борис Божков” № 1, ДИКПО-Варна, филиална библиотека;
Гр. Добрич, жк. „Добротица” № 12, Колеж – Добрич, филиална библиотека.
Към настоящата покана неразделна част са образците на ценови предложения по отделно за всеки вид абонамент, в които са посочени заглавията и съответния им брой.
Постъпилите оферти ще бъдат оценени по критерий „най – ниска цена”. Определените изпълнители ще бъдат уведомени по факс или по електронна поща. Преди придвижване на платежните документи за извършване на абонамента, съответните изпълнители следва да представят копие на документи за регистрация и списък на възложителите на които е предоставена съответната абонаментна услуга през 2013 и 2014г.
Събирането на офертите е по реда на чл. 14, ал. 5, т. 2 от ЗОП.
Офертата на всеки участник следва да постъпи в деловодството (лично, с куриер или по пощата) в запечатан непрозрачен плик с надпис за вида на абонамента/абонаментите, за които се отнася.
Върху плика с офертата всеки участник трябва да посочи адрес за кореспонденция, телефони, по възможност електронен адрес и лица за контакти.

Документи:

Документ: Ценови предложения Дата: 04/11/2014