Архив на категория: Договаряне без предварително обявление

Договаряне без предварително обявление

ДОСТАВКА НА ПРИРОДЕН ГАЗ ЗА НУЖДИТЕ НА ШУМЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ „ЕПИСКОП КОНСТАНТИН ПРЕСЛАВСКИ“

Процедура по възлагане на обществена поръчка чрез договаряне без предварително обявление по реда на чл.79, ал.1, т.3 от ЗОП с предмет: „Доставка на природен газ за нуждите на Шуменски университет „Епископ К. Преславски“ и структурното му звено в гр. Добрич.

статус: възложена