Архив на категория: Публични покани

„ДОСТАВКА НА КОМПЮТЪРНА ТЕХНИКА С ЧЕТИРИ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ“

Възлагане на обществена поръчка, чрез публична покана по реда на Глава осма „а“ и на основание чл. 14, ал.4, т.2 от ЗОП.

 

ВАЖНО!
ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА Е ОТТЕГЛЕНА

Със заповед № РД-10-1290/10.07.2015г. на ректора, публична покана с уникален номер в РОП към АОП 9043419 от 02.07.2015г. с наименование: „Доставка на компютърна техника с четири обособени позиции“ е оттеглена поради промяна в част от документите към поканата. След направените корекции поръчката ще бъде обявена със същото наименование по реда на глава Осма „а“ от ЗОП чрез публична покана.

Сервизна поддръжка на автомобилите, собственост на Шуменски университет “Епископ Константин Преславски” в град Добрич

Възлагане на обществена поръчка по реда на глава Осма “а” и във връзка с чл. 14, ал. 4, т. 2 от ЗОП. Офертите ще се отворят на публично заседание на 02.06.2015г. от 15:00 часа.

Сервизна поддръжка на автомобилите, собственост на Шуменски университет “Епископ Константин Преславски” в град Варна

Възлагане на обществена поръчка по реда на глава Осма “а” и във връзка с чл. 14, ал. 4, т. 2 от ЗОП.  Офертите ще се отворят на публично заседание на 02.06.2015г. от 14:30 часа.

“ЗАКУПУВАНЕ И ДОСТАВКА НА МАШИНА ЗА ПОЛАГАНЕ НА ДВУКОМПОНЕНТНА ТЕРМО И ХИДРО – ИЗОЛАЦИЯ, КАКТО И ЗАКУПУВАНЕ И ДОСТАВКА НА ИЗОЛАЦИОННИ МАТЕРИАЛИ ЗА НУЖДИТЕ НА ШУМЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ “ЕПИСКОП КОНСТАНТИН ПРЕСЛАВСКИ” СЪДЪРЖАЩА ДВЕ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ”

Възлагане на обществена поръчка по реда на глава Осма „а”  във връзка с чл. 14, ал. 4, т.2 от З. О. П. – второ обявяване

„ЗАКУПУВАНЕ И ДОСТАВКА НА МАШИНА ЗА ПОЛАГАНЕ НА ДВУКОМПОНЕНТНА ТЕРМО И ХИДРО – ИЗОЛАЦИЯ, КАКТО И ЗАКУПУВАНЕ И ДОСТАВКА НА ИЗОЛАЦИОННИ МАТЕРИАЛИ ЗА НУЖДИТЕ НА ШУМЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ „ЕПИСКОП КОНСТАНТИН ПРЕСЛАВСКИ“ СЪДЪРЖАЩА ДВЕ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ“

Възлагане на обществена поръчка по реда на глава Осма „а”
и във връзка с чл. 14, ал. 4, т.2 от З. О. П.

„Периодични доставки на канцеларски материали за нуждите на ДИКПО-Варна, структурно звено на ШУ „Епископ Константин Преславски”

Възлагане на обществена поръчка по реда на глава Осма “а” и във връзка с чл. 14, ал. 4, т. 2 от ЗОП.Офертите ще се отворят на публично заседание на 28.04.2015г. от 15:30 часа.

„Периодични доставки на канцеларски материали за нуждите на Колеж-Добрич, структурно звено на ШУ „Епископ Константин Преславски”

Възлагане на обществена поръчка по реда на глава Осма “а” и във връзка с чл. 14, ал. 4, т. 2 от ЗОП.Офертите ще се отворят на публично заседание на 28.04.2015г. от 15:00 часа.

„Периодични доставки на канцеларски материали за нуждите на структурните звена на Университета на територията на град Шумен”

Възлагане на обществена поръчка по реда на глава Осма “а” и във връзка с чл. 14, ал. 4, т. 2 от ЗОП.Офертите ще се отворят на публично заседание на 28.04.2015г. от 14:30 часа.

Сервизна поддръжка на автомобилите, собственост на Шуменски университет “Епископ Константин Преславски” в град Добрич

Възлагане на обществена поръчка по реда на глава Осма “а” и във връзка с чл. 14, ал. 4, т. 2 от ЗОП. Второ обявяване. Офертите ще се отворят на публично заседание на 26.03.2015г. от 15:00 часа.

Сервизна поддръжка на автомобилите, собственост на Шуменски университет “Епископ Константин Преславски” в град Варна

Възлагане на обществена поръчка по реда на глава Осма “а” и във връзка с чл. 14, ал. 4, т. 2 от ЗОП. Второ обявяване.Офертите ще се отворят на публично заседание на 26.03.2015г. от 14:30 часа.