Архив за етитет: ДБПО-2018-001

ДОСТАВКА НА ПРИРОДЕН ГАЗ ЗА НУЖДИТЕ НА ШУМЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ „ЕПИСКОП КОНСТАНТИН ПРЕСЛАВСКИ“

Процедура по възлагане на обществена поръчка чрез договаряне без предварително обявление по реда на чл.79, ал.1, т.3 от ЗОП с предмет: „Доставка на природен газ за нуждите на Шуменски университет „Епископ К. Преславски“ и структурното му звено в гр. Добрич.

статус: възложена