Архив за етитет: ПП-2015-16

„Изпълнение на строително-ремонтни дейности по част от фасадите на сградата на ДИКПО – Варна”

Възлагане на обществена поръчка по реда на глава Осма “а” и във връзка с чл. 14, ал. 4, т. 1 от ЗОП. Офертите ще се отворят на публично заседание на 20.07.2015г. от 15:00 часа.