Архив за етитет: ПП-2015-21

Доставка на хранителни продукти за нуждите на ДИКПО-Варна, структурно звено на ШУ „Епископ Константин Преславски“

Възлагане на обществена поръчка, чрез публична покана по реда на Глава осма “а” и на основание чл. 14, ал.4, т.2 от ЗОП.