Архив за етитет: ПС-2020-05

„ДОСТАВКА НА 60 см ТЕЛЕСКОП ЗА НУЖДИТЕ НА ШУМЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПО ПРОЕКТ Д01-277/16.12.2019 с МОН „РЕГИОНАЛЕН АСТРОНОМИЧЕСКИ ЦЕНТЪР ЗА ИЗСЛЕДВАНИЯ И ОБРАЗОВАНИЕ (РАЦИО)“

Настоящата обществена поръчка ще бъде възложена чрез провеждане на публично състезание на основание чл. 18, ал. 1, т.12 от закона за обществени поръчки /ЗОП/.

На основание чл. 181, ал. 2 от ЗОП възложителят предвижда оценката на техническите и ценовите предложения на участниците в настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка, да се извърши преди разглеждане на документите за съответствие с критериите за подбор.

Срок за получаване на оферти:  до 16:30 ч. на 29.06.2020 г.

Отварянето на офертите ще бъде на 30.06.2020 г. от 13:00 ч. в гр. Шумен, ул. Университетска 115, Корпус 1, зала 05