ДОСТАВКА НА НЕТНА АКТИВНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ – НИСКО НАПРЕЖЕНИЕ И ИЗБОР НА КООРДИНАТОР НА СТАНДАРТНА БАЛАНСИРАЩА ГРУПА

ЗА НУЖДИТЕ НА СТРУКТУРНИТЕ ЗВЕНА НА ШУ „Епископ К. Преславски“ С ТРИ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция № 1 „Избор на доставчик на нетна активна електрическа енергия – ниско напрежение и избор на координатор на стандартна балансираща група за Шуменски университет гр.  Шумен – К1 и К3- ул. „Университетска“ 115 и  К2 – ул. „Червени ескадрони“ 22;

Обособена позиция № 2 „Избор на доставчик на нетна активна електрическа енергия – ниско напрежение и избор на координатор на стандартна балансираща група за Шуменски университет гр. Варна,  ДИКПО,  ул. „Др.Борис Божков“ 1;

Обособена позиция № 3 „Избор на доставчик на нетна активна електрическа енергия – ниско напрежение и избор на координатор на стандартна балансираща група за Шуменски университет гр. Добрич, Колеж,  ж.к. „Добротица“ 12;

Възлагане на обществена поръчка чрез Публично състезание по реда на чл.18, ал.1, т.12 от ЗОП и във връзка с чл.20, ал.2, т.2 от ЗОП.

Срок за получаване на оферти:  до 16:30 ч. на  03.04.2018 г.

Отварянето на офертите ще бъде на 04.04.2018 г. от 10:30 ч. в гр. Шумен, ул. Университетска 115, Корпус 1, зала 118

 ЗАБЕЛЕЖКА: Съгласно чл. 67, ал. 4 от Закона за обществените поръчки (ЗОП)  във връзка с параграф 29, т.5, б. „а“ от Преходните и заключителни разпоредби на ЗОП, в сила от 01. 04. 2018 г.  Единният европейски документ за обществени поръчки се представя задължително в електронeн вид.

статус: възложена

Документи:

Документ: Решение за откриване на процедура Дата: 13/03/2018
Документ: Обявление за поръчка Дата: 13/03/2018
Документ: Документация Дата: 13/03/2018
Документ: Отговор на получено предложение за промяна в документация и договор Дата: 15/03/2018
Документ: ЕЕДОП Дата: 20/03/2018
Документ: еЕЕДОП Дата: 26/03/2018
Документ: Протокол № 1 от работата на комисията Дата: 18/04/2018
Документ: Съобщение за отваряне на ценовите предложения на участниците Дата: 11/05/2018
Документ: Протокол № 2 от работата на комисията Дата: 31/05/2018
Документ: Протокол № 3 от работата на комисията Дата: 31/05/2018
Документ: Доклад от работата на комисията Дата: 31/05/2018
Документ: Решение на възложителя за избор на изпълнител Дата: 31/05/2018
Документ: Обявление за възложена поръчка Дата: 10/07/2018
Документ: Договор за обособена позиция 1 Дата: 10/07/2018
Документ: Договор за обособена позиция 2 Дата: 10/07/2018
Документ: Договор за обособена позиция 3 Дата: 10/07/2018
Документ: Обявление за приключил договор ОП 1 Дата: 29/07/2019
Документ: Обявление за приключил договор ОП 2 Дата: 29/07/2019
Документ: Обявление за приключил договор ОП 3 Дата: 29/07/2019