„Предоставяне на електронни съобщителни услуги с цел осигуряване на мобилни телефонни услуги, гарантиран достъп до интернет, фиксирани гласови телефонни услуги и доставка на нова комуникационна система – телефонна централа и IP телефонни апарати за нуждите на Шуменски университет „Епископ Константин Преславски” и структурните му звена в Добрич и Варна

Възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 20, ал. 3, т. 2 от ЗОП.

Срок за получаване на офертите 15.04.2019 г. до 16:30 ч.

Отваряне на офертите 16.04.2019 г. в 14:00 ч. в гр. Шумен, ул. Университетска № 115, Корпус 1 на Университета – зала 05

 

До първоначално обявения срок за получаване на оферти не са постъпили необходимият брой от 3 оферти.  В изпълнение на чл.188, ал.2  от ЗОП срокът за получаване на оферти в процедура на събиране на оферти с обява с наименование: „Предоставяне на електронни съобщителни услуги с цел осигуряване на мобилни телефонни услуги, гарантиран достъп до интернет, фиксирани гласови телефонни услуги и доставка на нова комуникационна система- телефонна централа и IP телефонни апарати за нуждите на Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“ и структурните му звена в градовете Варна и Добрич“ е удължен до 16:30 ч. на 19.04.2019 г.

Отварянето на офертите ще бъде на 22.04.2019 г. от 09:00 ч. в гр. Шумен, ул. „Университетска “ № 115, Корпус 1 на Университета- зала 05.

 

 

Документи:

Документ: Обява Дата: 05/04/2019
Документ: Информация за публикувана обява Дата: 05/04/2019
Документ: Документи Дата: 05/04/2019
Документ: Отговор на запитване Дата: 11/04/2019
Документ: Информация за удължаване на срок Дата: 16/04/2019
Документ: Протокол Дата: 24/04/2019
Документ: Договор Дата: 20/05/2019
Документ: Приложение № 1 към Договора Дата: 20/05/2019
Документ: Приложение № 2 към Договора Дата: 20/05/2019
Документ: Приложение № 3 към Договора Дата: 20/05/2019