ДОСТАВКА НА ПИТЕЙНА ВОДА, ОТВЕЖДАНЕ И ПРЕЧИСТВАНЕ НА ОТПАДЪЧНИ ВОДИ ЗА НУЖДИТЕ НА КОЛЕЖ ДОБРИЧ

Процедура по възлагане на обществена поръчка чрез пряко договаряне по реда на чл.182 във вр. с чл.79, ал.1, т.3 от ЗОП с предмет: “ Доставка на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадъчни води за нуждите на Колеж Добрич“

 

статус: ПРЕКРАТЕНА

Документи:

Документ: Решение за откриване на процедура Дата: 20/04/2018
Документ: Решение на осн. чл. 65 ал. 2 от ППЗОП ЗЗЛД Дата: 03/05/2018
Документ: Решение за прекратяване на процедура Дата: 06/06/2018
Документ: Обявление за невъзложена поръчка/Прекратена Дата: 06/06/2018