Доставка на автомобилни горива за служебните автомобили на Шуменски университет „Епископ К. преславски“

Процедура за възлагане на обществена поръчка чрез пряко договаряне  по реда на чл. 182, ал.1, във връзка с чл. 79, ал. 1, т. 7 от ЗОП с предмет: “ Доставка на автомобилни горива за служебните автомобили на Университета в градовете Шумен, Варна и Добрич „. Договорът за обществена поръчка за доставка на автомобилни  горива се сключва на стоковата борса на отделен борсов кръг по реда на Закона за стоковите борси и тържища за период от 12 календарни месеца.

възложена

Документи:

Документ: Решение за откриване на процедура Дата: 11/01/2019
Документ: Договор за борсово посредничество Дата: 06/03/2019
Документ: Борсов договор Дата: 06/03/2019
Документ: Обявление за възложена поръчка Дата: 06/03/2019
Документ: Обявление за приключил договор Дата: 16/03/2020